ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ

Ο πελάτης (ιδιώτης ή ο εκάστοτε συνεργαζόμενος φορέας) δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (χρήση προδιαγεγραμμένου εξοπλισμού και ΜΑΠ, εφαρμογή ΣΑΥ), υπερκαλύπτοντας τη σχετική νομοθεσία, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια και εφαρμόζοντας τους απαραίτητους κανονισμούς και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

Η πλήρης διαδικασία και μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση των υπόγειων αυτοψιών και εργασιών, όπως και οι προδιαγραφές και η περιγραφή του εξοπλισμού και όλων των σχετικών θεμάτων ασφαλείας, περιγράφονται λεπτομερώς στον ειδικό εσωτερικό κανονισμό του γραφείου μας που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης της ΕΥΔΑΠ (η εταιρεία με τις πλέον επικίνδυνες υπόγειες εργασίες σε δίκτυα υπονόμων, υδραγωγείων, κ.ά.) ως πλήρες Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), σύμφωνα με το ΠΔ 305/1996.